Aanvraagprocedure

De Stichting BONAZ vergadert in principe 2 keer per jaar: in het voorjaar en in het najaar. In die vergaderingen worden de aanvragen tot subsidie behandeld die in de voorafgaande periode zijn binnengekomen.

Criteria voor toewijzing
Om tot een zo goed mogelijke verdeling van het geld te komen heeft het bestuur een aantal criteria opgesteld, waaraan aanvragen moeten voldoen. Alle vereisten op een rij:

  • Het geld moet terecht komen bij inwoners van Bodegraven of Nieuwerbrug.
  • BONAZ subsidieert alleen organisaties en instellingen, geen particulieren. De organisatie moet bij voorkeur een rechtspersoon zijn.
  • BONAZ subsidieert alleen als aanwijsbaar bij andere geldgevers is aangeklopt en daar niet of niet voldoende financiering is gevonden.
  • BONAZ subsidieert projecten maximaal 3 jaar achtereen, omdat de bijdragen van BONAZ uitdrukkelijk zijn bedoeld als startfinanciering. Uiteindelijk moet een initiatief zichzelf kunnen bedruipen.
  • Het moet gaan om zaken op het gebied van gezondheidszorg, welzijn, cultuur en sport.  Onder gezondheidszorg kunnen allerhande activiteiten en middelen vallen: voorzieningen voor gehandicapten, rolstoelen voor een vereniging, een voorziening in Vijverhof, Rijngaarde of een andere locatie waar veel ouderen wonen. Het kunnen grote en kleine projecten betreffen. Ook de begrippen welzijn, cultuur en sport zijn breed: sportverenigingen, culturele groepen, jeugdclubs en jongerenvoorzieningen vallen er onder.

Financiële gegevens
Aanvragen moeten zijn voorzien van een heldere onderbouwing, waaruit blijkt wat wordt gevraagd, in welke mate er al financiering uit andere bronnen plaatsvindt (subsidie of geld uit eigen acties) en hoe de financiële toestand van de aanvrager is. BONAZ wil graag dit inzicht om te kunnen bepalen of het geld terecht komt bij die organisaties die het echt nodig hebben.

Aanvraag indienen
Heeft uw vragen over uw aanvraag, neem dan contact op met Bram Baan, secretaris van BONAZ. Uw aanvraag kunt u schriftelijk of per mail indienen.

Stichting BONAZ
Kievitsheuvel 88
2411 LN Bodegraven
brambaan@live.nl